آشناس!؟! چون آهوی گم گشته به هر گوشه روانم تا دام در آغوش نگیرم نگرانم http://ashnas.mihanblog.com 2020-07-31T21:46:13+01:00 text/html 2015-03-19T19:42:51+01:00 ashnas.mihanblog.com میم کاف . . . http://ashnas.mihanblog.com/post/316 مینشینم ، مینشینی <br>روی صندلی ، مقابل هم <br>سیگار به دست ، خاموش<br>سالها نگاه ، به تو مدیونم <br>میم کاف<br> text/html 2015-03-19T19:39:04+01:00 ashnas.mihanblog.com میم کاف . . . http://ashnas.mihanblog.com/post/315 بیخیال ، مهم نباشد برایت <br>حالمان هم بد شود ، سیاه مست که شویم و بی اراده سخن برانیم و حرف دل بگوییم ، جز سخن عاشقانه بسته به زنجیر حیا نمیشنویم . . . <br>بریز پیک شانزده را که غم باد ، گلویم بسته و ترس باران شدن دارم . . . <br>میم کاف<br> text/html 2015-03-19T19:36:06+01:00 ashnas.mihanblog.com میم کاف . . . http://ashnas.mihanblog.com/post/314 تو دلیل بر تب من ،و امید راه رفتن<br>تو شراب هفت ساله ، و ستاره در شب من <br>تو گلی که بی خزانی ، و الهه در نهانی<br>تو قریب آشنایان ، و شکر پر از دهانی<br>میم کاف<br> text/html 2014-10-19T17:40:49+01:00 ashnas.mihanblog.com میم کاف . . . http://ashnas.mihanblog.com/post/313 <font size="7">دلم تنگ شده برای اینجا و اون روزاش </font> text/html 2014-05-03T20:44:48+01:00 ashnas.mihanblog.com میم کاف . . . http://ashnas.mihanblog.com/post/312 <div>مفهوم شعر ، همون جوهره عشقه . . .&nbsp;</div><div>عشقه رفته ، بهترین شعر رو کاغذ پاره میکنه &nbsp;. . .</div><div>عشقاتون پایدار . . .&nbsp;</div><div>محسن</div> text/html 2014-02-27T19:22:22+01:00 ashnas.mihanblog.com میم کاف تکیه به دیوار. . . http://ashnas.mihanblog.com/post/311 <div>افسوس که از چشم تو آرام برفتم...چون بغض پس از حق حقه بسیار برفتم...</div><div>&nbsp;رفتم اما به جای پایت سوگند...در هر قدمی تکیه به دیوار برفتم...</div><div>میم کاف</div> text/html 2014-02-27T19:20:39+01:00 ashnas.mihanblog.com میم کاف سلامتی . . . http://ashnas.mihanblog.com/post/310 <div>به سلامتی باران،که تمام روز بارید... و تمام کوچه هارو،رد پای عشق مالید...</div><div>به سلامتی برفا،که تموم شب نشستن...دم صبح رفتن من،خش خش راهو شنفتن...</div><div>به سلامتی چایی،که پر از عطر و خالی...تو تموم لحظه هامون،همیشه داغه و عالی...</div><div>میم کاف&nbsp;</div> text/html 2014-02-27T19:18:20+01:00 ashnas.mihanblog.com میم کاف ناله... http://ashnas.mihanblog.com/post/309 <div>مثل عروسک خدا..ناله ی هی مکررم....</div><div>گره به کار زلف من..سقوط در یک سفرم....</div><div>تلاطمه دخان منم..ناله ی آهه ابترم....</div><div>ساز منم،سوز منم..سلسله ی دوست منم...</div><div>سرد تنم،و سوزه تنم..بلبله خاموش منم...</div><div>رود منم،عود منن..ساز به ناکوک منم...</div><div>میم کاف</div><div><br></div> text/html 2014-02-27T19:16:56+01:00 ashnas.mihanblog.com میم کاف نرسیدن ها http://ashnas.mihanblog.com/post/308 <div>عاشق تنها راندم،،در شبها،،در جاده ها،،و ماه تمام رخ،،تا طلوع بی هدف برانی و تفکر کنی به &nbsp;نرسیدن ها . . .</div><div><br></div> text/html 2014-02-27T19:16:24+01:00 ashnas.mihanblog.com میم کاف ستاره http://ashnas.mihanblog.com/post/307 <div>غروب میکنم شبی،که تک ستاره روشن است...</div><div>تمام دل خوشیه من،ی عکس تار و مبهم است...</div><div>میم کاف</div> text/html 2014-02-27T19:13:13+01:00 ashnas.mihanblog.com میم کاف گل گندم http://ashnas.mihanblog.com/post/306 <div>مزرعه را دارم،غروبش را هم،دارم...</div><div>اکنون،رویای جوانیه من،زیبا نسترن گل لاله،تنها تو نیستی،که رقصت گندمزارم را درویش گونه سر بجنباند،و صدایت صدای گندم زار ببرد،نیستی لیلی که در این طلای گندم فرش دلم دلبری کنی.بنشینم و غصه سیگار پیچ کنم و رقص ماهم میان گندم،سیر مستم کند.نیستی گله گندم.نیستی...</div><div>میم کاف</div> text/html 2014-02-27T19:08:32+01:00 ashnas.mihanblog.com میم کاف . . . http://ashnas.mihanblog.com/post/305 <div><span style="font-size: 11px;">من و شهر و فراموشی . . . سراسر ترس و خاموشی. . .&nbsp;</span></div><div><span style="font-size: 11px;">من و اشک و هم آغوشی. . .&nbsp;</span></div><div><span style="font-size: 11px;">تمام شب عرق نوشی. . .&nbsp;</span></div><div><span style="font-size: 11px;">من و لیلیه بی ایمان. . .&nbsp;</span></div><div><span style="font-size: 11px;">و دستان خود شیطان. . .</span></div><div><br></div><div><span style="font-size: 11px;">منه عریان،توه عریان،سراسر مست و بی ایمان. . .&nbsp;</span></div><div><br></div><div><span style="font-size: 11px;">زمین هم مست،زمان هم مست،سراسر آسمان هم مست. . .&nbsp;</span></div><div><span style="font-size: 11px;">تمام شهر ،و هم کهکشانها مست . . .</span></div><div><span style="font-size: 11px;">صدای گرم دستانت،به روی سرد دستانم. . .&nbsp;</span></div><div><span style="font-size: 11px;">و سنگینیه ماهم، به روی پلک چشمانم. . .</span></div><div><span style="font-size: 11px;">عجب مستم،کنار تو،به نام تو،خراب تو . . .</span></div><div><span style="font-size: 11px;">کمی راحت بگیرم من،به خود این چار روزم را. . .&nbsp;</span></div><div><span style="font-size: 11px;">گزارم من،به روی دامنت هر شب،سر سنگین ز سوزم را. . .</span></div><div><span style="font-size: 11px;">صدای مستیه گرمت،مرا صد سال آلودست. . .&nbsp;</span></div><div><span style="font-size: 11px;">و دست گرم مردادت،مرا صد بار آزردست. . .</span></div><div><span style="font-size: 11px;">رفیق اوج تنهایی،برایت مست آمادست. . .&nbsp;</span></div><div><span style="font-size: 11px;">بیایی تا گذارد سر به زانویت. . .&nbsp;</span></div><div><span style="font-size: 11px;">نوازش بر سرش آری که او هم باز خمارودست. . .&nbsp;</span></div><div><span style="font-size: 11px;">گذر از من که این مستی،کلامم خوب در ماندست. . .&nbsp;</span></div><div><span style="font-size: 11px;">من و دردو تصور هام. . .</span></div><div><span style="font-size: 11px;">تو را از هیچ آفریدست. . .&nbsp;</span></div><div><span style="font-size: 11px;">میم کاف</span></div> text/html 2013-08-29T15:08:00+01:00 ashnas.mihanblog.com میم کاف یا صاحب الزمان . . . http://ashnas.mihanblog.com/post/304 درد مندانه ترین حالت انسانی تو . . .<br> text/html 2013-05-30T14:51:58+01:00 ashnas.mihanblog.com میم کاف . . . http://ashnas.mihanblog.com/post/303 <b><i><font size="4">دیگر وقت لبو جانو سازه شکسته ی منو باران و غم است . . .<br>بزن باران که امشب گریه دارم . . .<br> </font></i></b> text/html 2013-04-24T18:57:56+01:00 ashnas.mihanblog.com میم کاف شغال http://ashnas.mihanblog.com/post/302 <font size="4"><span class="userContent" data-ft="{&quot;tn&quot;:&quot;K&quot;}"><span dir="rtl">چه بی اراده میدوند . . . . . . . . . .به سوی تو شغال ها <br> چه بی سکوت مانده اند . . . . . . هم همه ی خیال ها<br> چه تکه پاره گشته اند . . . . . . . .پیش رخت لباس ها<br> چه ناز راه میروی . . . . . . . . . . . پیش رخ شکار ها<br> کرشمه کن، ناز بکن . . . . . . . . .بکش،بکش نقاب ها<br> نظر بکن،نذر بکن . . . . . . . . . . .شو هدف نگاه ها<br> جام بده،باده بده . . . . . . . . . . .مرگ بر این حصار ها<br> سکوت کن،نفس نکش . . . . . . ننگ بر این قصار ها<br> <br> میم کاف</span></span></font> text/html 2013-04-24T17:58:25+01:00 ashnas.mihanblog.com میم کاف حماقت . . . http://ashnas.mihanblog.com/post/301 <div class="-cx-PRIVATE-fbTimelineStatusUnit__root"><div class="userContentWrapper"><div class="-cx-PRIVATE-fbTimelineText__featured"><font size="4"><span class="userContent" data-ft="{&quot;tn&quot;:&quot;K&quot;}"><span dir="rtl">حماقت میکنم هر دم...که نامت میبرم دم دم<br> تو وو چشمای جادو تو...منو اشکای بی هم دم<br> تو وو گیسوی افشونو...منو سازو دل سادم<br> تو وو مستیه بی احساس...منو دل بازیه سادم<br> تمومه دیگه شب رفته...بیا رو جسد سردم<br> <br>میم کاف</span></span></font></div></div></div><font size="4"><span class="UIActionLinks UIActionLinks_bottom" data-ft="{&quot;tn&quot;:&quot;=&quot;,&quot;type&quot;:20}"><span></span></span></font> text/html 2013-04-24T17:57:05+01:00 ashnas.mihanblog.com میم کاف عاشقانه . . . http://ashnas.mihanblog.com/post/300 <font size="4"><span class="userContent" data-ft="{&quot;tn&quot;:&quot;K&quot;}"><span dir="rtl">به من نگاه کن ببین ، چه عاشقانه خوانده ام . . .<br> برکه و ناز روی تو ، چشمه ی چون سبوی تو . . .<br> ناز دو چشمو موی تو ، غروب با طلوع تو . . .<br> سکوت تو صدای تو ، هم همه ی خیال تو . . .<br> چه عاشقانه میشود ، من و تو و خدای تو . . .<br> <br> میم کاف</span></span></font> text/html 2013-02-15T19:26:23+01:00 ashnas.mihanblog.com میم کاف ... http://ashnas.mihanblog.com/post/299 کاش بهم دل خستمو پس بدی...یا به قلب یخی تو نفس بدی ... text/html 2012-11-23T19:38:09+01:00 ashnas.mihanblog.com میم کاف ... http://ashnas.mihanblog.com/post/298 <span class="userContent"><p class="text_exposed_root text_exposed" align="right"><span dir="rtl"><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif">باز عکس موجو گیسو میکشم..با دلم تصویری از او میکشم<br><br></font></span></p><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif"></font></span><p class="text_exposed_root text_exposed" align="right"><span dir="rtl"><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif">چهارده ماه است او در یک نگاه..لا جرم تصویر یک قو میکشم<br>&nbsp;</font></span></p><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif"></font><p class="text_exposed_root text_exposed" align="right"><span dir="rtl"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4">بی مثالو بی مثالو بی مثال..همچون طفلان،پر محبت سوز دار<br><br></font></font></span></p><p class="text_exposed_show" align="right"><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif">دست در دستو نشسته در کنار..همچو لبخند نشسته بر مزار<br><br>تیر در کف دارد این با آبرو..قرص تکمیل است این با آبرو<br><br>همچو باران گرفته در گلو..منتظر،در حسرت دیدار او<br><br>...میم کاف...<br><br>تقدیم به . . .</font></p> text/html 2012-09-13T20:25:26+01:00 ashnas.mihanblog.com میم کاف آیا فرشته هم آدم میشود!؟! http://ashnas.mihanblog.com/post/297 <p> خرابم دوستان...خراب...</p><p>همچون آسمان کبود خدا...</p><p>همچون رود فرو ریخته بر سر مردمان...</p><p>همچون برف سبک سر وحشی کوهستان...</p><p>آری خرابم...</p><p>خراب دنیا.</p><p>هر چه مینگرم گرفتارش شده ام.</p><p>سنت شکسته ام و باز دست به قلم بردم.</p><p>شاید فرجی شود.</p><p>بگذریم.</p><p>.............................</p><p>یادش بخیر کمی دور تر از زمینو آسمان...</p><p>بود فرشته ای که یواشکی گل می آورد برای منو چند کلامو کوتاه&nbsp; صحبت،&nbsp;و&nbsp;می رفت...</p><p>همیشه میگفت وقتم کم است و اگر زود بر نگردم سخت مجازاتم میکنند...</p><p>من هنگامه رفتنش فقط نگاه به بال پروازش می انداختم...</p><p>افسوس&nbsp;که در آخرین روز ماه،پا فشاری من ، باعث گناه اول و&nbsp; آخر فرشته خدا شد...</p><p>آری بوسیدمش.</p><p>آنچه خواست دلم کردم....</p><p>بوسیدمش و آرام در گوشش گفتم...</p><p>فرشته هم انسان میشود؟!!...</p><p>آرام در گوشم گفت...</p><p>انسان هم فرشته میشود؟!!...</p><p>گویی چند سال رخ به رخ هم ایستاده بودیم که گذر زمان را احساس نکردیم...</p><p>آری سال ها به رنگ چشمان فرشته دل بسته بودم...</p><p>تا اولین اشک آسمان به صورتش خورد از جایش بلند شد و گفت دیر شده است...باید بروم...</p><p>او غافلو من غافل...</p><p>آرام بال به آسمان نیل خدا باز کردو رفت...هرچه دورتر میشد صدای اشک من بلندترو آسمان خدا کبودتر...</p><p>شب شده بود و دلم میگفت،دیدار آخر است...</p><p>کسی نمی داند...</p><p>تو بدان ای انسان بی همتا...</p><p>من زمینی...</p><p>به دور از چشم خدای آسمان...</p><p>دل به فرشته ای بستم که نه نامش را میدانم...</p><p>و نه نشانش را...</p><p>حال از تو می پرسم...</p><p>آیا فرشته هم..آدم میشود!؟!</p><p>میم کاف</p>