من تماشای تو میکردم و غافل بودم . . . کز تماشای تو خلقی به تماشای منند !